Według badań aktu­al­nie z depre­sją bory­ka się 350 mln osób na całym świe­cie. Róż­ne zabu­rze­nia psy­chicz­ne doty­czą ośmiu mln Pola­ków, z cze­go aż 1,5 mln zma­ga się wła­śnie z depre­sją. 60% z tych osób nie korzy­sta z pomo­cy medycz­nej.