Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Psychiatrii CognitivaMed w Rybniku oferuje szeroki zakres usług z obszaru opieki psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalizujemy się w leczeniu m.in.: lęku i zaburzeń nerwicowych, depresji, myśli i zachowań obsesyjnych, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń psychotycznych (min. schizofrenia), fobii, bezsenności, perfekcjonizmu, zaburzeń odżywiania, dolegliwości psychosomatycznych zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń osobowości.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą:

Konsultacje psychoedukacyjne
spotkania indywidualne, grupowe lub rodzinne, poświęcone zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności dotyczących zaburzeń psychicznych, ich objawów, przyczyn, metod ich leczenia oraz najbardziej optymalnych form wsparcia ze strony otoczenia. Adresatem takiej konsultacji może być pacjent, jego rodzina oraz inne osoby zainteresowane taką tematyką. Są one okazją do uzyskania odpowiedzi na wielokrotnie nurtujące pytania. Prowadzone są przez psychologa, psychoterapeutę lub psychiatrę lub też kompleksowo przez zespół specjalistów
Konsultacje psychologiczne
spotkania indywidualne, w parze lub rodzinne, polegające na omówieniu aktualnie doświadczanego problemu. Celem spotkań konsultacyjnych jest identyfikacja trudności osoby lub pary czy grupy oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. Często jest wstępem do psychoterapii, a dla pacjenta jest okazją do poznania specjalisty oraz sprawdzenia, czy psychoterapia wydaje się obu stronom właściwym sposobem pomocy
Konsultacje psychiatryczne
spotkania, które polegają na omówieniu, w zależności od potrzeb pacjenta/jego rodziny, nurtujących kwestii, np. aktualnie doświadczanego problemu, choroby psychicznej, właściwego postępowania. Podczas tych spotkań możliwe jest uzyskanie na te pytania lub inne, odpowiedzi, otrzymanie stosownych materiałów edukacyjnych lub też nakierowanie na rzetelne źródła informacji.
Lekarska diagnoza psychiatryczna
obejmuje: badanie psychiatryczne, które jest spokojną rozmową koncentrująca się wokół różnych potencjalnych objawów zaburzeń i chorób psychiatrycznych, obserwacją pacjenta, i zebraniem ewentualnego wywiadu od bliskich osób. Lekarz psychiatra ma na uwadze dobro pacjenta i to, aby właściwie postawić rozpoznanie istniejącego u chorego problemu, a następnie zaproponować mu odpowiedni indywidualny plan leczenia i terapii. Czasem jeśli jest to niezbędne poszerza diagnostykę o badania laboratoryjne, obrazowe czy też wykonuje odpowiednie testy lub zleca dodatkowe badania psychologiczne.
Leczenie psychiatryczne
leczenie według indywidualnie opracowanego przy współpracy z pacjentem planu.
Psychologiczna diagnostyka kliniczna
celem diagnostyki psychologicznej może być kliniczna ocena funkcjonowania osobowości pacjenta i nasilenia objawów psychopatologicznych, ocena poszczególnych wymiarów całego profilu osobowości, konkretnych cech osobowości, predyspozycji czy kompetencji (np. rodzicielskich, społecznych), badanie i ocena intelektu, funkcji poznawczych. Wyniki diagnostyki psychologicznej mogą być następnie wykorzystywane w procesie leczniczym, terapeutycznym lub orzeczniczym. Uzyskana w ten sposób wiedza może służyć określeniu mocnych i słabych stron osoby badanej, może istotnie pomóc ustalaniu kierunków pracy psychoterapeutycznej, postępowania medycznego (w tym farmakoterapii), lub też – przedstawione w formie pisemnego zaświadczenia – mogą być wykorzystywane przez klienta w rozmaitych instytucjach (np. w Zespołach do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności). Diagnostyka przeprowadzana jest w oparciu o wywiad kliniczny oraz dobrany indywidualnie zestaw narzędzi diagnostyki testowej. Ilość spotkań diagnostycznych ustalana jest w porozumieniu z psychologiem prowadzącym badanie
Psychoterapia
w CognitivaMed pracujemy w oparciu o poznawczo-behawioralny nurt terapeutyczny, którego skuteczności dowodzą wyniki licznych badań naukowych. Terapia poznawczo-behawioralna (w skrócie CBT od ang. cognitive behavioral therapy) opiera się na podstawowym założeniu, że nasze myśli i przekonania pełnią podstawową rolę w tym, co robimy i co czujemy. Emocje są postrzegane jako reakcje nie na obiektywne zdarzenia, ale na ich subiektywne interpretacje. Proces terapii ma na celu zmianę takich schematów myślenia i zachowania, które prowadzą do pojawiania się i utrzymywania objawów zaburzeń psychicznych,  czy też obniżają poziom satysfakcji pacjenta z życia. Od innych nurtów terapeutycznych CBT odróżnia się tym, że jest ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta/pacjenta, bazującym na procesie uczenia się, z reguły krótkoterminowym. Podczas pracy z pacjentem terapeuta korzysta z wielu technik poznawczych i behawioralnych które mają na celu zmianę myślenia, emocji i/lub zachowań. Zadaniem terapeuty jest zrozumienie problemów klienta i pomoc w osiągnięciu wytyczonych celów; zaś zadaniem klienta określenie problemów, nauka konstruktywnych sposobów myślenia i zachowania oraz zastosowanie nowych umiejętności w realnym życiu. Dzięki zaangażowanej postawie, po zakończeniu terapii pacjent posiada umiejętności pozwalające mu pozostać swoim własnym terapeutą, co znacząco obniża ryzyko nawrotu problemów.
Terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest na całym świecie jako wyłączna lub dodatkowa metoda leczenia wielu zaburzeń. Terapię można stosować niezależnie od wieku pacjenta i wykształcenia. Psychoterapia może mieć charakter indywidualny (czas spotkania 50min., czasami 90min.) lub też może być skierowana dla par (czas spotkania 70min).
Wizyty domowe psychologa /psychoterapeuty
wizyty domowe przeznaczone są dla pacjentów, którzy nie są w stanie przybyć do gabinetu terapeutycznego. Dotyczy to szczególnie osób, które z uwagi na przeżywane trudności psychiczne obawiają się opuszczać swoje miejsce zamieszkania (agorafobia, lęk napadowy). Uzasadnieniem wizyty domowej może być również etap procesu terapeutycznego (np. ekspozycje w przypadku OCD, PTSD) oraz stan somatyczny.
Szkolenia, treningi, warsztaty
oferujemy szkolenia i tematyczne warsztaty skierowane dla firm, instytucji lub profesjonalistów zajmujących się pomocą psychologiczną. Oferujemy przygotowanie szkoleń zgodnie z potrzebami klienta. We współpracy z firmą Poza Schematami organizujemy szkolenia dla psychoterapeutów, psychologów, nauczycieli i pedagogów szkolnych.
Treningi umiejętności społecznych
Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów. W trakcie zajęć uczestnicy pracują nad swoimi problemami, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych. Zajęcia są prowadzone przez dwóch trenerów. Przed rozpoczęciem pracy w grupie, wymagana jest konsultacja do grupy z trenerem. Na spotkanie zapraszamy rodzica z dzieckiem. Czas trwania spotkania do 60 minut. Zajęcia dla dzieci odbywają się raz w tygodniu. Jedno spotkanie treningowe trwa 60 minut. Program obejmuje 24 spotkania. Kolejna edycja rusza we wrześniu 2019r.
Dla kogo TUS? Dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych, dla dzieci które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami, dla dzieci mających trudności z panowaniem nad złością, dla dzieci „nielubianych” przez kolegów, dla dzieci wycofanych i nieśmiałych, dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera.